Basketbola klubam Jelgava piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss!

2018. gada 10.jūlijā ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu biedrībai „Basketbola klubs “Jelgava” piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas nozīmē, ka BK Jelgava darbība sporta attīstībā un sabiedrības veselības veicināšanas pasākumos ir oficiāli novērtēta kā sabiedrībai nozīmīga.

Sabiedriskā labuma darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā ir vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšanu.

Viens no sabiedriskā labuma organizācijas statusa ieguvumiem ir tas, ka šāda statusa iegūšana paredz ievērojamus nodokļa atvieglojumus ziedotājiem  saskaņā ar Uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma 12.pantu un likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.pantu